Logo
DE

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Zusammenarbeit

(dále jen VOPK)

 

1. Předmět kooperace a způsob realizace

 1. Kooperace je proces požadovaných pracovních operací zhotovitelem na zboží objednatele specifikovaných kooperační smlouvou. Kooperační smlouva vzniká přijetím (potvrzením) kooperační objednávky zhotovitelem.
  Zhotovitel se zavazuje provést dohodnuté práce na své náklady a to v kvalitě odpovídající obecně závazným předpisům nebo ustanovením v kooperační objednávce.
  Zhotovitel se též zavazuje přijetím (podpisem) kooperační objednávky, že požadované práce provede také v dohodnuté době plnění a za dohodnutou cenu.
 2. Zhotovitel přijetím kooperační objednávky stvrzuje, že je technicky, organizačně a personálně vybaven pro splnění kooperační objednávky v požadovaném čase a kvalitě.
 3. Pokud přebírá zhotovitel po uzavření kooperační smlouvy od objednatele zboží, na kterém se zavázal řádně a včas provést činnost kooperační objednávkou požadovanou, je povinen zboží od objednatele řádně převzít.
  Zjistí-li zhotovitel při převzetí zboží, že na předaném zboží nelze provést požadované operace pro vady, jejichž charakter spočívá v dodaném zboží, neprodleně o této skutečnosti informuje písemně nebo elektronicky objednatele. Tímto úkonem se nedostává do prodlení s plněním kooperační smlouvy.
 4. Splněním kooperační smlouvy zhotovitelem se rozumí předání zboží, na kterém byly provedeny požadované pracovní operace, objednateli spolu s doklady, stanovené v čl. IV. těchto VOPK.

2. Vznik kooperačního smluvního vztahu

 1. Návrh kooperační smlouvy – kooperační objednávku doručí objednatel zhotoviteli. Kooperační smlouva vzniká přijetím – podpisem objednávky oprávněnou osobou zhotovitele. Podpisem kooperační objednávky zhotovitel stvrzuje, že na základě dodacího listu řádně převezme zboží objednatele v množství a kvalitě stanovené v této objednávce. Převzetím přechází nebezpečí škody na převzatém zboží na zhotovitele a odpovídá za ně jako skladovatel.
 2. Zhotovitel musí vždy předat jedno vyhotovení objednávky bezodkladně zpět objednateli, ať již návrh podpisem akceptoval a kooperační smlouva vznikla, nebo návrh nepodepsal v původním znění a doplnil. Kooperační smlouva nevzniká, pokud doplněný návrh není písemně akceptován objednatelem.

3. Cenová ujednání a způsob placení

 1. Cena plnění (předmětu kooperace) je stanovena dohodou o výši ceny podložené výpočtem, jakým byla cena vytvořena, a to ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena je uvedena bez DPH.
 2. Zhotovitel vystaví v souladu s kooperační smlouvou po jejím včasném a řádném splnění objednateli daňový doklad (fakturu) s předem dohodnutou splatností, min. však se splatností 30 dnů po doručení objednateli. Daňový doklad vždy zašle poštou na adresu objednatele.
  Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené § 12 zákona 588/1992 Sb. a § 435 občanského zákoníku, v platném znění. Objednatel je oprávněn daňový doklad do data splatnosti vrátit, pokud neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo je v rozporu s kooperační smlouvou. Součástí faktury musí být mimo jiné i řádné označení čísla objednávky a interní označení předmětu kooperace dle systematiky objednatele.
  Vrácením daňového dokladu pro neobsahující náležitosti nebo rozpor s kooperační smlouvou se objednatel nedostává do prodlení s placením.

4. Kvalita a systém řízení kvality

 1. Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré předpisy a ujednání o kvalitě předmětu kooperace a jeho kompletnosti a zajistí též nutná osvědčení o kvalitě a kompletnosti předmětu kooperace. Při předání předmětu kooperace předá zhotovitel kompletně objednateli veškerou nutnou dokumentaci potvrzující, že práce byly provedeny v souladu s kooperační smlouvou a závaznými předpisy vztahujícími se k předmětu kooperace.
 2. Vyplývá-li z charakteru kooperace povinnost zhotovitele zajistit prohlášení o shodě s požadavky technických předpisů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, zajistí zhotovitel vyhotovení tohoto prohlášení a předá jej objednateli spolu s doklady dle odst. 1. čl. IV. při dodání předmětu kooperace.
  Nepředá-li nutné doklady ve smyslu tohoto článku, není kooperační smlouva splněna řádně a včas.
 3. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu kvality výhradně řádně metrologicky navázanými měřidly. Kontrola kvality je prováděna v rozsahu 100%, nebo dle schváleného kontrolního plánu. Zhotovitel se zavazuje udržovat záznamy o kontrole kvality po dobu 2 let od dodání.
 4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádět audity kvality a systému řízení. Zhotovitel se zavazuje umožnit auditorům objednatele vstup do prostor a náhled do dokumentace související s realizací předmětu objednávky.
 5. Práce související se svařováním – pokud není uvedeno jinak, zhotovitel se zavazuje k dodržování požadavku v rozsahu minimálně dle ČSN EN ISO 3834 – 4 a dle ČSN EN ISO 3834 – 1.

5. Doprava

 1. Dopravu zboží ke zhotoviteli a zpět k objednateli zajistí na své náklady zhotovitel, pokud se strany nedohodnou v kooperační smlouvě jinak. Splněný předmět kooperace, pokud v kooperační smlouvě nebude dohodnuto jinak, předá zhotovitel objednateli v pracovní dny vždy od 6. hod. do 15 hod. Mimo sjednanou dobu, má objednatel právo odmítnout převzít předmět kooperace. Nepřevezme-li objednatel z výše uvedených důvodů předmět kooperace, nepřechází na něj nebezpečí škody na předmětu kooperace.
  Zhotovitel se může dostat do prodlení s plněním kooperace se všemi důsledky danými všeobecnými závaznými předpisy, dohodami v kooperační smlouvě a ustanovením v těchto VOPK.
 2. Místem dodání předmětu kooperace je ve všech případech vždy adresa na objednávce objednatele, pokud se strany nedohodnou v kooperační smlouvě jinak.

6. Sankční ujednání

 1. V případě prodlení zhotovitele v předání předmětu kooperace se cena předmětu kooperace, stanovená ve smyslu čl. III. odst. l, snižuje o smluvní pokutu, která činí 0,5% z ceny předmětu kooperace za každý započatý den prodlení.
 2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy jen v případě, že předmět kooperace zhotovitel nesplní ve smluveném termínu, v požadované jakosti, kompletnosti, a to ani po předchozím písemném upozornění, že objednatel trvá na splnění předmětu smlouvy a poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty na splnění smluvené kooperace, pokud v kooperační smlouvě nebude výslovně uvedeno, že na pozdějším termínu plnění nemá objednatel zájem.
  Smluvní pokutu má objednatel právo účtovat a počítat podle odstavce 1) tohoto článku již následující den po nesplnění dodacího termínu stanoveného v kooperační smlouvě.
  Uhrazením smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikla porušením smluvních závazků zhotovitelem.
 3. Odstoupením od smlouvy objednatelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku, v platném znění.
 4. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s placením dohodnuté ceny, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené ceny plnění za každý započatý den prodlení.

7. Záruka a způsob reklamace

 1. Záruční doba na předmět kooperace začíná běžet okamžikem převzetí předmětu kooperace objednatelem a provedením jeho kontroly na zjištění zjevných vad.
 2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud se strany v kooperační smlouvě nedohodnou jinak.
 3. Zjevné vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli při přejímce, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zboží.
 4. Vady skryté je objednatel povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po zjištění, nejpozději však do konce záruční doby.
 5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 14 dnů od oznámení reklamace sdělit objednateli příčinu neshody a nápravná a preventivní opatření ve formě G8D reportu.
 6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady spojené s reklamací.

8. Ochrana práv

 1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při plnění kooperační smlouvy o objednateli, cenách, předmětu výroby, personálním obsazení, postupech výroby, výrobní dokumentaci i obchodních partnerech objednatele.
  Tato povinnost trvá i po skončení kooperačního smluvního vztahu.
 2. Zhotovitel se zavazuje, že předmět kooperace bude vyrábět sám. Potřebnou kooperaci, nebo součinnost s třetími osobami, bude provádět pouze za písemného souhlasu objednatele a to jen v nezbytné míře a pouze pro jednotlivé součásti, aniž by třetí osobě poskytl více informací, než je pro výrobu té které součásti nutné.
 3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít dohodu o mlčenlivosti se všemi kooperanty, kteří se budou podílet na výrobě předmětu objednávky.
 4. Při splnění kooperační smlouvy je zhotovitel povinen vrátit veškerou výkresovou dokumentaci a pomůcky, jako jsou např. nářadí, přípravky formy atd. objednateli, pokud zhotoviteli byly tyto předměty objednatelem poskytnuty ke splnění kooperační smlouvy. V žádném případě tyto poskytnuté věci nesmí použít pro vlastní výrobu nebo pro výrobu pro třetí osobu.
 5. Porušením ustanovení čl. VIII. odst. 1, 2 a 3 zhotovitelem vzniká objednateli právo na požadování uhrazení smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč (sto tisíc korun českých).
  Uhrazením smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikla porušením smluvních závazků zhotovitelem.
 6. Výše uvedeným ustanovením o ochraně práv je zhotovitel vázán tři roky po ukončení účinnosti této smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

 1. VOPK nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření každé jednotlivé smlouvy se zhotovitelem.
 2. VOPK jsou platné na dobu neurčitou.
 3. VOPK mohou být měněny pouze písemnou formou za dohody obou smluvních stran.
 4. V případě ukončení účinnosti kooperační smlouvy ať odstoupením, výpovědí, nebo dohodou stran, jsou obě strany povinny do 45-ti dnů vyrovnat vzájemné závazky a zhotovitel je povinen vrátit objednateli dokumentaci a zařízení.
 5. Tyto VOPK jsou nedílnou součástí každé kooperační smlouvy.
 6. Vztahy neupravené v těchto VOPK nebo v kooperační smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
 7. Soudem příslušným pro řešení sporů z kooperační smlouvy je obecný soud objednatele.
 8. Odkaz na tyto VOPK je na každé kooperační objednávce.

V Kolíně 4.1.2016