Logo
CZ

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Název projektu: Konkurenceschopnost jsou lidé.

Číslo projektu: CZ.1.04./1.1.02/94.00258

Doba realizace projektu: 1.7.2013 – 31.12.2014

Cílová skupina: zaměstnanci společnosti BOKI Industries a. s.

Cílová skupina byla zapojena do vzdělávacích aktivit interaktivním způsobem, kdy na jednotlivých kurzech docházelo k řešení konkrétních případů z praxe. Klíčové aktivity přinesly účastníkům zvýšení kvalifikace, nové znalosti a dovednsoti, které obratem využívají při svém pracovním výkonu.

Hlavní cíle projektu:

Vytvoření konceptu vzdělávání s možností dlouhodobého a trvalého rozvoje zaměstnanců s důrazem na jejich kvalitu, odbornost a motivaci.
Zvýšení konkurenceschopnosti organizace a adaptability zaměstnanců na nové pracovní podmínky a měnící se tržní prostředí.

Klíčové aktivity projektu:

KA1: Obchodní a jiné dovednosti.
Této KA se zúčastnili zaměstnanci na pozicích obchodních referentů, kalkulantů a managementu společnosti. 6 dílčích kurzů bylo zaměřeno na komunikační, prezentační, manažerské a obchodní dovednosti a na metody motivace a dalšího vzdělávání zaměstnanců.

KA2: Jazykové dovednosti.
Klíčová aktivita měla za cíl posílit odborné jazykové znalosti zaměstnanců s ohledem na praktické využití jazyka. Výuka jazyků byla zaměřená na AJ odborný, NJ odborný a RJ odborný.

KA 3: Vzdělávání v IT: ERP a jeho efektivní využití.
Cílovou skupinou této aktivity jsou zaměstnanci, kteří jsou klíčovými uživateli firemního IS za jednotlivé oblasti dle firemních procesů : ekonomika, obchod, nákup, konstrukce, výroba, mzdy a personalistika.

KA 4: Vzdělávání v IT: CAD/CAM systémy.
Vzdělávání v této aktivitě bylo určeno zaměstnancům, kteří potřebují ke své práci sofistikované využívaní CAD/CAM systémů. Dílčí aktivity školení byly zaměřeny na konstrukci, vývoj, kalkulace a product management.

KA 5: Řízení a organizace projektu.
Trvalo po celou dobu realizace. Cílem množiny činností této KA bylo úspěšné zvládnutí realizace projektu a zajištění jeho udržitelnosti.
Projektový tým byl složen z manažera projektu, finančního manažera a odborného metodika vzdělávání.

KA6: Vzdělávání v oblasti TZP (vytápění).
Cílem KA bylo vzdělávání odborně technických zaměstnanců z oboru vytápění. Školení bylo zaměřeno na vzdělávání v oblasti zdravotně technické instalace budov, hydrauliku, termiku
a předávání tepla, otopná tělesa a otopné plochy.

KA 7: Odborné vzdělávání pro systém kvality.
Vzdělávání v této KA se týkalo především pracovníků z oblasti systému jakosti a kontroly. KA byla složená z následujících částí: kontrola, měření, mřížkový test, penetrační testy, kalibrace , metrologie, a školení IRIS norem.

KA 8: Zvyšování kvalifikace v oblasti svařování.
KA byla definována pro pracovníky z oboru svařování. Její výběr souvisí s orientací společnosti na prodej produktů v oboru kolejových vozidel. Školení obsahovalo následující dílčí částí: školení svářečů AL/NIR, technologie svařování dle EN.

KA 9: Rovné příležitosti žen a mužů.
V rámci této KA jsme podnikli kroky, které vedou k zavedení antidiskriminačních opatření ve společnosti a povědomí zaměstnanců firmy o principech a postupech při uplatňování rovných příležitosti.
Cílová skupina se v rámci realizace této KA zúčastnila školení na téma rovných příležitosti žen a mužů a školení managementu rodičovské dovolené.
Součástí KA byla tvorba interního dokumentu „Antidiskriminační opatření společnosti BOKI Industries a.s.

KA 10:
Klíčová aktivita j reakcí na potřebu odborného vzdělávání zaměstnanců. Hlavním cílem je zavedení koncepčního vzdělávacího systému, který podpoří vybudování kvalitních, kompetentních a spokojených zaměstnanců. Základem pro obsah vzdělávacího systému je stanovená firemní strategie ze které plyne primární identifikace potřeb vzdělávání. Výstupem z této aktivity je dokument , který tvoří součást firemní strategie a harmonogram vzdělávání zaměstnanců po skončení projektu.

Dosažené monitorovací indikátory:
Počet podpořených osob: zaměstnanci – 59 osob
Počet úspěšných absolventů kurzů: 199 osob
Počet podpořených organizací: 1
Počet nově vytvořených/inovovaných produktů: 3

Hlavní cíle projektu byly splněny. Dosažené výsledky prohloubily současný stav vzdělávání zaměstnanců společnosti. Byl vytvořen koncept vzdělávání dlouhodobého a trvalého rozvoje zaměstnanců s důrazem na jejich odbornost a motivaci.

Dílčí cíle projektu byly rovněž splněny. Cílová skupina se zúčastnila vzdělávacích aktivit a
Jednotlivé klíčové aktivity probíhaly v budově podniku za účastí externích lektorů. Cíle projektu byly splněné