Logo
CZ

Všeobecné nákupní podmínky

1. Objednávka

 1. Pro tuto objednávku platí výlučně tyto nákupní podmínky. Jakoukoli odchylku od těchto podmínek lze provést pouze v objednávce nebo v písemné dohodě stran. Obchodní podmínky prodávajícího se na tuto objednávku neuplatní; odmítnutí těchto nákupních podmínek prodávajícím činí objednávku společnosti BOKI Industries a. s. neplatnou.
 2. Objednávka společnosti BOKI Industries a. s. je závazná pouze, pokud je zaslána prodávajícímu (tj. písemně, faxem, e-mailem).
 3. Objednávka musí být prodávajícím písemně potvrzena společností BOKI Industries a. s. do pěti dnů od data odeslání, jinak se objednávka považuje za nepřijatou. Společnost BOKI Industries a. s. si vyhrazuje právo objednávku odvolat kdykoli před obdržením jejího potvrzení.
 4. Změny v objednávce učiněné prodávajícím jsou platné pouze, pokud jsou písemně potvrzeny společností BOKI Industries a. s.

2. Dodací podmínky

 1. Prodávající dodá zboží v termínu dodání nebo v dodací lhůtě na místo dodání uvedené v objednávce. Dodací lhůta běží od data vyhotovení objednávky. Zboží bude dodáno v pracovní den od 8:00 do 15:00, pokud není dohodnuto jinak.
 2. Prodlení s dodáním zboží má za následek zrušení kupní smlouvy, ledaže společnost BOKI Industries a. s. písemně termín dodání či dodací lhůtu prodlouží. Částečné plnění je možné pouze po písemném souhlasu.
 3. Předčasné plnění je možné pouze se souhlasem společnosti BOKI Industries a. s. Všechny právní důsledky se v každém případě řídí dohodnutým termínem (platební lhůta, záruka, přechod nebezpečí atd.).
 4. Prodávající zboží dodá s vyplacenými výdaji na svůj náklad a nebezpečí na místo dodání (v ČR dopravné zaplaceno a v případě dopravy ze zahraničí – DDP dle INCOTERMS 2000).
 5. Zboží musí odpovídat v ČR platným všeobecným a zvláštním zákonům a nařízením, např. o ochraně pracovníků, o ochraně životního prostředí a v oblasti bezpečnostní techniky zejména elektrotechnickým bezpečnostním předpisům, ČSN a DIN, stejně jako evropským normám (EN). Zejména je nutné vždy dodat poslední platnou technickou verzi. Prodávající se zavazuje, že bude též dodržovat předpisy pro přepravu nebezpečného zboží a o nebezpečných odpadech jakož i zvláštní předpisy o skladování a provozu, a že bude společnost BOKI Industries a. s. o nich včas informovat.
 6. Prodávající zabalí, označí a opatří zboží pro přepravu obvyklým způsobem a v souladu s právními předpisy ČR. Prodávající je povinen na svůj náklad odstranit a zlikvidovat obal v souladu s příslušnými právními předpisy.
 7. Prodávající připojí k dodávce dodací list se všemi údaji z objednávky, jakými jsou číslo objednávky, čísla dílů, přesné označení zboží, položka objednávky a v případě dodávek ze zemí Evropské Unie číslo cla a zboží.
 8. Při dodání technických zařízení a přístrojů je nutné bezplatně vyškolit obsluhující a údržbářský personál společnosti BOKI Industries a. s. popř. personál zákazníka. Dále je nutné dodat potřebné plány montáže (včetně všech přípojek, případných stavebních nutností apod.), listy s údaji, návody k montáži, pokyny ke zpracování, skladové, provozní předpisy a předpisy údržby, seznamy náhradních dílů a součástek podléhajících opotřebení. Popisky je nutné provést v českém jazyce (také u dodávek ze zahraničí). Předpisy a návody k obsluze musí být předloženy ve dvojím vyhotovení v českém jazyce a na požádání společnosti BOKI Industries a. s. také v jiných jazycích.

3. Cena zboží, platební podmínky

 1. Cena je stanovena jako pevná včetně všech nákladů bez DPH při platbě 90 dnů od obdržení faktury.
 2. Splatnost faktury je dodržena, pokud společnost BOKI Industries a. s. ve lhůtě podá příkaz k převodu peněz nebo zaplatí v hotovosti.
 3. Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti pro daňový doklad, číslo objednávky, všechny údaje o zboží v položkách dle objednávky (množství, váha, počet kusů) s uvedením příslušné ceny a celkovou cenu zboží v plné výši a po slevě (3.1), jinak je společnost BOKI Industries a. s. oprávněna fakturu vrátit. Prodávající zašle fakturu ve dvojím vyhotovení na adresu společnosti BOKI Industries a. s. uvedenou v objednávce.
 4. Pokud bude společnost BOKI Industries a. s. v prodlení s placením, zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení, do max. výše 5% z nezaplacené částky.

4. Vady zboží, záruka za jakost

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v délce minimálně tří let (v případě delších zákonných nebo smluvních lhůt po tuto dobu). Prodávající odpovídá za to, že provedení, konstrukce, účelnost a technika výroby zboží odpovídá poslednímu stavu vědy a techniky, že byl použit pouze vhodný a prvotřídní materiál, a že předmět objednávky je vhodný pro účel použití.
 2. Společnost BOKI Industries a. s. je oprávněn reklamovat vady zboží kdykoli během záruční doby a má na výběr volbu nároku vyplývajícího z vady zboží.
 3. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právních vad. V případě porušení cizích práv v souvislosti s objednaným zbožím, je prodávající povinen učinit vše nezbytné, aby společnost BOKI Industries a. s. nebyla zažalována ani neutrpěla škodu. Případnou škodu prodávající uhradí.
 4. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem společností BOKI Industries a. s. Po odstranění reklamovaných vad začíná na reklamované vady běžet nová záruční doba. Existuje-li mezi stranami spor, zda se jedná o záruční vadu, zavazuje je prodávající na vlastní náklady až do doby vysvětlení otázky, zda se jedná o záruční vadu, alespoň dočasně odstranit existující vady.

5. Smluvní pokuty, ukončení smlouvy

 1. Pokud bude prodávající v prodlení s plněním smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny zboží za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která se hradí samostatně a nezávisle na smluvní pokutě.
 2. Prodávající je povinen učinit veškerá opatření k zamezení vzniku škody a písemně informovat společnost BOKI Industries a. s. o hrozícím nebezpečí. Prodávající odpovídá v plném rozsahu za všechny škody, které prodávajícímu přímo či nepřímo vzniknou v souvislosti se zbožím a jeho použitím.
 3. V případě hrozícího úpadku, nebo pokud bylo soudem rozhodnuto u úpadku prodávajícího nebo pokud byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo v případě změny vlastnické struktury prodávajícího je společnost BOKI Industries a. s. oprávněna od smlouvy odstoupit. Právní následky jsou v tomto případě stejné jako u odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

6. Výhrada vlastnického práva, převod

 1. Všechny dodávky prodávajícího musí být provedeny bez výhrady vlastnického práva nebo práv třetích osob.
 2. Pohledávky prodávajícího za společnost BOKI Industries a. s. z titulu tohoto smluvního vztahu smí být postoupeny pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem společnosti BOKI Industries a. s.
 3. Prodávající nesmí bez výslovného souhlasu společnosti BOKI Industries a. s. převádět svá smluvní práva a povinnosti na třetí osoby.

7. Dohoda o mlčenlivosti

 1. Vzhledem k tomu, že při realizaci dodávek a kooperačních dodávek si smluvní strany mohou poskytnout důvěrné informace ve smyslu § 1730 NOZ., případně data a nebo informace o skutečnostech, které lze ve smyslu právní úpravy považovat za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ, jsou smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst ostatních smluvních stran i jejích majitelů (akcionářů, společníků nebo osob přímo, či nepřímo smluvní stranu ovládajících apod.) a osob s ní spojených (členové orgánů společnosti, zaměstnanci apod.).
 2. Uvedenými skutečnostmi, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, jsou veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy souvisící se smluvní stranou, či související se stranou, která je přímo či nepřímo dotčena realizací spolupráce, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle strany, která je zpřístupnila, utajeny.
 3. Za porušení tohoto ustanovení je pak považována i situace, kdy jedna ze stran využije pro svoji další potřebu, mimo rámec realizace spolupráce, informace o kterékoliv osobě dotčené (zejména o požadavcích na cenu, jakost, kvalitu apod.), jež obdržela či nabyla v rámci přípravy realizace spolupráce.
 4. Pro případ úmyslného porušení mlčenlivosti v důsledku vědomé nedbalosti (ať již formou porušení povinnosti mlčenlivosti či porušení dalšího využití nabytých informací pro potřebu své či jiných osob) si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu, kterou zaplatí ta smluvní strana, která tuto smlouvu porušila, přičemž výše smluvní pokuty činí Kč 1.000.000,- (jeden milion korun). Smluvní strany se dohodly nad rámec znění § 2050 NOZ, že případným zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok poškozené strany na náhradu vzniklé škody, tj. ust. § 2050 NOZ, se nepoužije. Škodou se rozumí nikoliv jen náklady vynaložené poškozenou stranou v souvislosti dodávek (cestovné, administrativní náklady, zmeškaný čas apod.), ale i ušlý zisk z neuzavřené smlouvy.

8. Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající je povinen oznámit změnu adresy neprodleně a doporučeným dopisem. Až do okamžiku oznámení nové adresy platí prohlášení zaslaná na starou adresu za doručená.
 2. Je-li nebo stane-li se jedno ustanovení této smlouvy neúčinným nebo bude-li smlouva neúplná, zůstává tím ostatní obsah nedotčen. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které se právně a účinně nejvíce blíží smyslu a účelu neúčinného ustanovení. Stejným způsobem budou zaplňovány mezery ve smlouvě.
 3. Veškeré spory, vzniklé na základě tohoto smluvního vztahu, budou rozhodovány v souladu s právem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Nebude-li možné dosáhnout mezi smluvními stranami smírného řešení, bude spor řešen podle řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře CR v Praze.
 4. Tyto Všeobecné nákupní podmínky se přiměřeně vztahují i na právní vztahy, které se řídí úpravou, platnou pro smlouvu o dílo (§ 536 až 565 obchodního zákoníku). V takovém případě se prodávajícím v textu objednávky i těchto Všeobecných nákupních podmínek rozumí prodávající.
 5. Tento smluvní vztah se řídí výlučně právem České republiky. Použití úmluv OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.
 6. Smluvní plnění ze strany společnosti BOKI Industries a. s. je s výhradou, že nevzniknou žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg (či jiných sankcí). Společnost BOKI Industries a. s. není povinna uhradit škodu tím způsobenou.

9. Zvláštní ustanovení

 1. Společnost BOKI Industries a. s. a jeho zástupce a/nebo třetí osoba jím pověřená, kterou prodávající akceptuje, jsou oprávněni (ale ne povinni) prověřovat, dodržování povinností prodávajícím, a to i v prostorách prodávajícího. Inspekce (audit) může být provedena pouze na základě předchozího písemného oznámení ze strany společnosti BOKI Industries a. s., během běžné pracovní doby a v souladu s platnými zákonnými opatřeními na ochranu dat. Tato inspekce (audit) nesmí nepřiměřeně omezit obchodní aktivity prodávajícího, ani narušit smluvní závazky prodávajícího týkající se důvěrnosti informací vůči třetím osobám. Při prováděné inspekci se prodávající zavazuje poskytnout přiměřenou spolupráci. Každá strana si hradí své náklady vynaložené ve spojitosti s touto inspekcí (auditem).
 2. Nehledě na jiná práva, která příslušejí společnosti BOKI Industries a. s. podle této smlouvy a bez odpovědnosti vůči prodávajícímu, je společnost BOKI Industries a. s. oprávněna písemně vypovědět smlouvu a/nebo objednávku udělenou na jejím základě s platností k termínu uvedenému v dopise, pokud prodávající i) podstatně poruší pravidla chování nebo ii) nepřiměřeně zabraňuje provedení auditu podle odstavce 8.3.
 3. Podstatným porušením pravidel chování je zejména dětská práce, úplatkářství, podplácení a nedodržení požadavků na ochranu životního prostředí. Společnost BOKI Industries a. s. je oprávněna vypovědět smlouvu po marném uplynutí dodatečné lhůty, která byla prodávajícímu poskytnuta k odstranění případů porušení povinností týkající se dětské práce a/nebo porušení požadavků na ochranu životního prostředí.

10. Data k účelům exportní kontroly a zahraničního obchodu

 1. Prodávající je ve vztahu k dodávaným výrobkům a poskytovaným službám povinen dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení příslušných národních právních předpisů a mezinárodního práva, jež se týkají exportní kontroly, cel či souvisejících daní a poplatků, a práva mezinárodního obchodu (dále souhrnně jen “PRÁVO MEZINÁRODNÍHO OBCHODU”). Prodávající je rovněž povinen obstarat nutné vývozní licence či povolení, ledaže by podle aplikovatelného ustanovení PRÁVA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU byl o tyto licence či povolení povinen požádat nikoli prodávající, nýbrž společnost BOKI Industries a. s. či třetí subjekt.
 2. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění, poskytnout společnosti BOKI Industries a. s. v písemné formě veškerá data a informace, která jsou nezbytná k tomu, aby společnost BOKI Industries a. s. mohla dodržet veškerá aplikovatelná ustanovení PRÁVA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, jež se mohou na vývoz, dovoz či (v případě dalšího prodeje) zpětný vývoz příslušných výrobků či služeb vztahovat. Zejména je prodávající ke každému výrobku či službě povinen společnosti BOKI Industries a. s. poskytnout:
  • statistické číslo zboží podle platné klasifikace zboží statistik zahraničního obchodu a zařazování dle HS (harmonizovaný systém);
  • údaje o zemi původu (v případě nepreferenčního původu);
  • prohlášení prodávajícího k preferenčnímu původu zboží (v případě evropských prodávajících) či preferenční certifikát (v případě neevropských prodávajících), je-li to ze strany společnosti BOKI Industries a. s. vyžádáno. (dále souhrnně jen “DATA”)
 1. V případě jakýchkoliv změn původu nebo vlastností výrobků či služeb, anebo změn aplikovatelných ustanovení PRÁVA MEZINÁRODNÍHO OBCHODU, je prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do stanoveného termínu plnění, aktualizovat DATA, a tato DATA společnosti BOKI Industries a. s. v písemné formě poskytnout. Prodávající se zavazuje uhradit společnosti BOKI Industries a. s. veškeré náklady či jinou škodu, která by mu vznikla v důsledku neúplnosti či nesprávnosti poskytnutých DAT.

V Kolíně 1.9.2014